Thành viên:RaulLangham

Từ Clinpharm
Phiên bản vào lúc 11:25, ngày 30 tháng 8 năm 2021 của RaulLangham (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “Hi, everybody! My name is Raul. <br>It is a little about myself: I live in Switzerland, my city of Biel/Bienne. <br>It's called often Northern or cultural…”)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hi, everybody! My name is Raul.
It is a little about myself: I live in Switzerland, my city of Biel/Bienne.
It's called often Northern or cultural capital of NA. I've married 2 years ago.
I have two children - a son (Hattie) and the daughter (Glenna). We all like Baton twirling.

Also visit my blog 먹튀검증