Thành viên:LoreneHbk10410

Từ Clinpharm
Phiên bản vào lúc 20:40, ngày 17 tháng 8 năm 2021 của LoreneHbk10410 (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “My name is Dian Pierre but everybody calls me Dian. I'm from Australia. I'm studying at the college (3rd year) and I play the Guitar for 6 years. Usually…”)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

My name is Dian Pierre but everybody calls me Dian. I'm from Australia. I'm studying at the college (3rd year) and I play the Guitar for 6 years. Usually I choose songs from the famous films ;).
I have two brothers. I like Airsoft, watching movies and Cycling.

Look into my web blog Joker123.Net (128.199.167.35)