Thành viên:EvelyneBarunga3

Từ Clinpharm
Phiên bản vào lúc 18:30, ngày 21 tháng 8 năm 2021 của EvelyneBarunga3 (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “My name's Latasha Stubbs but everybody calls me Latasha. I'm from Denmark. I'm studying at the high school (1st year) and I play the Clarinet for 10 years…”)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

My name's Latasha Stubbs but everybody calls me Latasha. I'm from Denmark. I'm studying at the high school (1st year) and I play the Clarinet for 10 years. Usually I choose songs from the famous films ;).
I have two sister. I like Color Guard, watching movies and Cooking.

my website: deposit mpo slot