Thành viên:CrystleBogan

Từ Clinpharm
Phiên bản vào lúc 19:17, ngày 3 tháng 10 năm 2021 của CrystleBogan (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “I'm Crystle and I live in Lodz. <br>I'm interested in [https://awards.orpetron.com/ design awards] and Technology, Vintage clothing and Korean art. I like…”)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

I'm Crystle and I live in Lodz.
I'm interested in design awards and Technology, Vintage clothing and Korean art. I like travelling and reading fantasy.